Tiráž

Všetky práva on-line prezentácie Tremco CPG zostávajú vyhradené. Neautorizované kopírovanie a používanie obsahu a obrázkov spoločnosti Tremco CPG Germany GmbH je zakázané. Obsah internetovej stránky spoločnosti Tremco CPG Germany GmbH môžu byť využívané výhradne pre osobnú potrebu. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo zmena internetovej stránky Tremco CPG Germany GmbH je zakázané. Tremco CPG Germany GmbH nepreberá žiadne záruky za možnosti prístupu alebo kvalitu prístupu a spôsob zobrazenia. Spoločnosť Tremco CPG Germany GmbH nie je zodpovedná za obsahy odkazovaných stránok mimo on-loine prezentácie Tremco CPG Germany GmbH. Zobrazovaná ponuka produktov a služieb, ako aj technické údaje odpovedajú aktuálnemu stavu v Nemecku, zmeny a omyly sú vyhradené. 

Ručenie za obsahy

Obsahy našich stránok boli zostavené s najväčšou starostlivosťou. Za správnosť, kompletnosť a aktuálnosť obsahu však nemôže preberať žiadnu záruku. Ako spoločnosť ponúkajúca služby sme podľa § 7 odst. 1 TMG zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa  § 8 až 10 TMG však nie sme, ako spoločnosť ponúkajúca služby, povinní kontrolovať alebo podľa okolností skúmať predané alebo uložené cudzie informácie, ktoré ukazujú na protizákonnú činnosť. Povinnosti k odstráneniu alebo zablokovaniu užívania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú týmto nedotknuté. Toto ručenie je možné až od okamžiku znalosti konkrétneho porušenia práv. Pri získaní znalosti odpovedajúcej porušeniu práv obratom obsahy odstránime.  

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky tretích osôb, na ktorých obsahy nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať žiadne záruky. Za obsahy odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný ponúkajúci alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky budú v okamihu odkazovania preverené na možné porušenia práv. Protiprávne obsahy neboli v okamihu odkazu rozpoznateľné. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však bez konkrétnych nápovedí porušenia práv nie je možná. Pri zistení porušenia práv budú takéto odkazy okamžite odstránené. 

Autorské právo

Prevádzkovateľovi stránok vytvorené obsahy a diela na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, prepracovanie, rozširovanie a akýkoľvek spôsob zhodnocovania nad rámec autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie týchto stránok sú povolené iba pre súkromné nekomerčné použitie. Pokiaľ obsahy na týchto stránkach neboli vytvorené prevádzkovateľom, sú zohľadnené autorské práva tretích strán. Spravidla sú takéto obsahy tretích strán označené. Pokiaľ by ste si aj napriek tomu všimli porušenie autorských práv, prosíme o upozornenie. Pri zistení porušenia práv takýto obsah okamžite odstránime.  

Zodpovednosť za obsah:
Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
DE-51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 90
www.cpg-europe.com
Commercial Register: Amtsgericht Köln HRB 74090
Location: Cologne
VAT Reg. No.: DE114222153
Managing Director: Walter Geyer, Richard Hill, Daniel Johnson